Computer Systems & Consulting Solutions
tel aicomputer
HOME SOLUTIONS ERP / MRP คืออะไร
ERP คืออะไร ?
        ERP ย่อมาจาก Enterprise resource planning เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร โดยวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร เชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต ระบบการกระจายสินค้า โดยที่มีฐานข้อมูลเก็บข้อมูลร่วมกันและเก็บไว้ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด
        ประโยชน์ที่ชัดเจนของ ERP คือ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน จากระบบการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า จนถึงการออกใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี การเก็บเงิน รวมถึงขั้นตอนอื่นๆ ที่ช่วยเติมเต็มวงจรการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า การสนับสนุนการทำงานด้วยกระบบ ERP จึงสามารถช่วยเหลือองค์กรได้เป็นอย่างดี ระบบ ERP สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า มาทำกระบวนการต่อๆไปตามลำดับ
        เมื่อตัวแทนขายได้ส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาในระบบ ERP ตัวแทนคนนั้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อปิดการสั่งซื้อให้แล้วเสร็จได้ ยกตัวอย่างเช่น
          สามารถดูยอดลูกหนี้การค้าหรือเครดิตของลูกค้า
          ยอดการสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการชำระเงิน
          ตรวจสอบสถานะของสินค้าคงคลังจากโมดูลคลังสินค้า
          สามารถดูตารางรถขนส่งได้จากโมดูลลอจิสติกได้
        จากที่กล่าวมา เป็นเพียงวงจรเล็กๆเท่านั้น ยังมีวงจรการทำงานอื่นๆอีก เช่น การดูด้านสวัสดิการของพนักงาน การดูแลลูกค้าด้วยระบบ CRM เป็นต้น ซึ่งอาจสรุปได้เป็นโมดูลหลักๆ ได้ 6 โมดูลหลัก
          ระบบบัญชี อันประกอบไปด้วย ระบบบัญชีการเงิน และ ระบบบัญชีบริหาร
          ระบบการผลิต ได้แก่ ระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดซื้อ เป็นต้น
          ระบบบริหารงานขาย ได้แก่ ระบบบริหารงานขาย ระบบ CRM ระบบคำนวณค่าคอมมิชชั่น
          ระบบลอจิสติกส์ (Logistics)
          ระบบการบำรุงรักษา
          ระบบบริหารงานบุคคล
        ซึ่งการนำเอาระบบ ERP มาใช้ ไม่จำเป็นต้องมีโมดูลทั้งหมด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ บางโมดูลก็ได้ ตามความเหมาะและ ประโยชน์ตามความจำเป็น
ที่มา :บริษัท เอไอ คอมพิวเตอร์ จำกัด


MRP คืออะไร ?
        MRP ย่อมาจาก Material Requirement Planning หรือ การวางแผนความต้องการวัสดุ เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุ และการวางแผนการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุจะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึงระดับผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณความต้องการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้นๆ นอกจากนี้ ระบบวางแผนความต้องการวัสดุยังทำหน้าที่เป็นกลไกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตเมื่อมีการทบทวนแผนงาน
MRP ทำเพื่ออะไร?
         เพื่อระบุความต้องการวัสดุในแต่ละช่วงเวลา
         เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัสดุอย่างพอเพียงเมื่อต้องการ
         เพื่อรักษาระดับวัสดุคงคลังที่ต่ำที่สุด
เมื่อไรจึงจะใช้ MRP?
         MRP เหมาะกับการวางแผนการผลิตและการควบคุมวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน มีส่วนประกอบหลายส่วน เนื่องจากระบบสามารถคำนวณหาความต้องการของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละส่วนในแต่ละช่วงเวลาได้
         ระบบออกแบบเพื่อรองรับความต้องการวัสดุที่ไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ตัวอย่างเช่น มีความต้องการโต๊ะ 100 ตัวในเช้าวันศุกร์ จะเห็นว่าโต๊ะ 100 ตัวต้องการพร้อมกันในเช้าวันศุกร์ ความต้องการไม่ได้มีอย่างต่อเนื่อง
         ระบบเหมาะสำหรับการควบคุมวัสดุที่ใช้ในการวางแผนวางแผนการผลิตแบบทำตามสั่ง (job shop) รวมทั้งการประกอบผลิตภัณฑ์ตามสั่ง (Assembly to order)
ที่มา :สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมHome | Products | Solutions | Articles | About Us | Contact
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัท เอไอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
171/94 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Tel. 02-995-3145 Fax: 02-995-3125
info@aicomputer.co.th